КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ”

Проекта се финансира от ЕФРР и държавния бюджет на Р България

 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:

Бенефициент: Община Брезово

 

ПАРТНЬОРИ:

Партньор 1:     Община Марица

Партньор 2:     Национално сдружение на малкия и среден бизнес/НСМСБ

Партньор 3:     Провинция Бергамо, Италия


ОБЩА ЦЕЛ

 

Да развие партньорство за сътрудничество и за трансфер на ноу-хау и най-добри практики при привличането на инвеститори в областта на възобновяемите енергийни източници от провинция Бергамо, Италия към общините Брезово и Марица  чрез междурегионално сътрудничество.

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1:

Идентифициране, установяване на контакт и развиване на трайни партньорски отношения с местни институции, организации и фирми, имащи отношение към процеса на изграждане на ВЕИ в Италия.

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2:

Създаване на нов и иновационен подход и практики в привличането на инвеститори и създаването на партньорство в изграждане на ВЕИ в общините Брезово и Марица чрез прилагането на бенчмаркингов анализ на най-добрите практики от Италия.


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

           Кметовете на общините

           Общинските съвети

           Общинските администрации

           Гражданите

           Частният бизнес и бизнес организации

           Частният бизнес и бизнес организациите   от Провинция Бергамо, Италия;


БЕНЕФИЦИЕНТИ:


Преки бенефициенти

Фирми, частни лица, бизнес организации - потенциални инвеститори

           от България (вкл.членовете на НСМСБ) и

           от Италия – провинция Бергамо

Непреки бенефициенти:

          Гражданите в общини Брезово и Марица;

          Гражданите в област Пловдив;

          Гражданите в Южен централен район на планиране;

          Българското правителство;

           

ФИНАНСИРАНЕ (В ЛВ.)

Обща стойност на проекта    267 370.00

Национално съфинансиране  40 105,5 - 15%

Съфинансиране от ЕФРР     227 264,5 -  85%   


ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:


Работен пакет 1: „Управление на проекта”, включващ:

1.1. Начало на проекта

1.2. Техническо и финансово управление и съгласуване между партньорите

1.3. Мониторинг, оценка и отчетност

 

Работен пакет 2: „Бенчмаркингово проучване на добри практики в привличане на инвеститори и създаване на партньорства в изграждането на ВЕИ в Германия и Италия”, включващ:

2.1. Проучване на нормативната база, за ВЕИ в България, и секторен анализ

2.2. Идентифициране на теоретичния и технически потенциал за ВЕИ в общините Брезово и Марица

2.3. Национален доклад “Условия и състояние на изграждане на  ВЕИ в Италия”

2.4. Кабинентно проучване “Добри практики в изграждане на ВЕИ в Италия”

2.5. Изготвяне на план, методика и въпросник за теренното бенчмаркингово проучване в Италия

2.6. Теренно проучване в Италия и заключителен етап на бенчмаркинга


Работен пакет 3. „Усвояване на добрите практики в привличането на инвеститори и създаването на партньорства в изграждането на ВЕИ”, включващ:

3.1. Изготвяне на пакет от мерки за насърчаване на инвестиции в изграждане ВЕИ.

3.2. Брошура с добри практики за привличане на инвестиции в изграждане ВЕИ в Италия.

3.3. Изработване на типови бизнес планове за изграждане на ВЕИ.

3.4. Изработване на типови идейни инвестиционни проекти за изграждане на ВЕИ.

 

Работен пакет 4. „Пилотна кампания по привличане на инвеститори”, включващ:

4.1. Информационна брошура на български и английски език за възможностите за инвестиране в изграждане на ВЕИ

4.2. Идентифициране на потенциални инвеститори и осъществяване на контакт с тях.

4.3. Семинар “Възможности и ограничения за инвестиране във ВЕИ в общини Брезово и Марица.

 

Целта на семинара е да запознае детайлно с възможностите и ограниченията за инвестиране в района на общини Брезово и Марица в производство от ВЕИ максимално широк кръг от потенциални инвеститори.

Предвижда се участие на потенциални инвеститори от България и Италия и италиански експерти.

На семинара ще бъде показан снимков материал от терена за изграждане на производствени комплекси от ВЕИ в Италия, Брезово и Марица.

С оглед икономия на време и ресурси семинарът ще е комбиниран с Националната конференция и с едноседмичните консултации.

 

4.4. Консултации от италиански експерти относно изграждане на ВЕИ

4.5. Учебно посещение в Италия на перспективни инвеститори и представители на общините Брезово и Марица

 

Работен пакет 5: Разпространение на дейностите и валоризация, включващ:

5.1. Пресконференции

5.2. Визуализация

5.3. Интервюта, статии и реклами в масмедии и Интернет

5.4. Секции на английски език на сайтовете на общините Брезово и Марица

5.5. Национална конференция по проблемите и възможностите за инвестиране в производство на енергия и горива от ВЕИ 

 

Националната конференция ще надхвърли рамките на останалите дейности по проекта, който са насочени към реализирането на мерки в тази посока в един малък регион – общините Брезово и Марица. Целта ще бъде да се обменят знания и опит с другите региони в страната и да се направи сравнение с постигнатото в тях.

 

Дейност 5.6. Подписване на споразумение за междуобщинско сътрудничество за подкрепа на инвестициите в използване на ВЕИ.

 

Този документ е създаден в рамките на проект “Зелена енергия: Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в общините Брезово и Марица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Брезово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.